SKO

   Uwaga konkurs

   
 

 

   
 
                                                                Gratulacje
 
   
 
 
 
 

Co to jest SKO?

SKO to Szkolna Kasa Oszczędności.
W naszej szkole funkcjonuje  od wielu lat, dokładnie od 1996 roku. Działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Czernichowie.
Opiekunem jest Bronisława Hajduga.

 

Jaki jest cel działalności SKO?

Głównym celem Szkolnej Kasy Oszczędności jest wyrabianie u uczniów od najmłodszych lat nawyków świadomego oszczędzania, pomysłowości
w zdobywaniu i wypracowywaniu dochodów finansowych, przygotowanie do rozsądnego i umiejętnego sposobu gospodarowania własnymi oszczędnościami,
a ta umiejętność bardzo przydaje się w dorosłym życiu.

SKO uczy również dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności
i rozważnego wydawania pieniędzy.


  Jak działa SKO?

Każdy uczeń, który chce oszczędzać w SKO, zgłasza się do opiekuna SKO.  Otrzymuje wtedy książeczkę, w której zapisuje się wpłacane przez niego pieniądze. 
Na nazwisko opiekuna SKO  i dyrektora szkoły wystawiana jest
w Banku  Spółdzielczym książeczka oszczędnościowa, na którą wpłacane są oszczędności uczniów.
Członkowie SKO zapoznają  się z regulaminem SKO, proponowanymi tematami konkursów oszczędzania i zasadami wpłat. W naszej szkole wpłaty przyjmuje opiekun SKO -  codziennie na przerwach.
Uczniowie zapraszani są do udziału w konkursach indywidualnych i klasowych.
Oto niektóre z nich:

§  Mistrz oszczędzania( konkurs indywidualny – całoroczny)

§  Systematycznie oszczędzająca klasa (konkurs klasowy- całoroczny)

§  Konkurs plastyczny proponowany przez Bank Spółdzielczy
(  II semestr)


                            Na laureatów czekają nagrody.

§  Systematycznie oszczędzający uczniowie, również otrzymują nagrody od Banku.

Po co oszczędzać?

Żeby odłożyć na rower, rolki, grę, zabawkę, wyjazd na wymarzoną wycieczkę czy wakacje? Cokolwiek zechcesz. Zamiast wydawać otrzymywane od rodziców kieszonkowe, wystarczy, że co tydzień będziesz wpłacał  na książeczkę SKO,
a Twoje marzenia się spełnią!

 

 
 
   

 

Regulamin szkolnej kasy oszczędności

przy szkole podstawowej w nowej wsi szlacheckiej

 

 1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Krakowskiego Banku Spółdzielczego – oddział w Czernichowie.
 2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej.
 3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO wręczana na uroczystym apelu.
 4. Uczeń staje się członkiem SKO jeżeli  dokona pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 5.00 zł.
 5. Wpłat i wypłat uczeń dokonuje bezpośrednio u Opiekuna SKO.
 6. Przyjęcie od ucznia pieniędzy Opiekun potwierdza  wpisem do książeczki SKO ucznia
  i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi  dla każdego członka SKO.
 7. Każdą wpłaconą przez uczniów kwotę, Opiekun SKO jest zobowiązany wpisywać
  do Księgi Przychodów i Rozchodów.
 8. Wpłat można dokonywać do 30 kwietnia. (chętni uczniowie mogą wpłacać oszczędności do końca maja).

 9. W razie utraty lub zgubienia książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje Opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i  wypłat  wystawia nową książeczkę.
 10. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO.
 11. Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą w SKO zgodnie z wytycznymi Banku Spółdzielczego.
 12. Opiekun SKO  systematycznie wpłaca zaoszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Czernichowie.
 13. Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki za pisemną zgodą rodzica (w wyjątkowych sytuacjach jego rodzic).
  Wypłat można dokonać po zakończeniu konkursu oszczędzania.
 14. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.
 15. Opiekun SKO w miarę możliwości finansowych kupuje i wręcza nagrody rzeczowe
   dla członków SKO wyróżniających się w konkursach organizowanych przez SKO.

 16. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje Opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.
 17. Dyrektor szkoły ma prawo do:
 •  Kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO.
 •  Kontroli Księgi Przychodów i Rozchodów.
 • Otrzymania od Opiekuna podsumowania pracy SKO po I semestrze i na koniec roku szkolnego.