Regulamin biblioteki

 

I. Prawa i warunki korzystania. 

 1. Z biblioteki mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie  i pracownicy szkoły,
   a także rodzice. 
 1. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do połowy czerwca każdego roku szkolnego.
 2. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki  i przestrzegać godziny jej otwarcia. 
 1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 2. W bibliotece należy zachowywać się cicho.
 3. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
 4. Wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki  w wyznaczonym terminie. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej  odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu. 

II. Wypożyczanie książek. 

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
 1. Nie można wypożyczonych książek przekazywać osobom postronnym.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu.
 4. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 5. Jeżeli czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
 6. Biblioteka umożliwia także wypożyczenia większej liczby książek na okres wakacji
  i ferii. 

III. Wypożyczanie podręczników – opisuje szczegółowy regulamin dostępny
     w  bibliotece szkolnej.    

IV. Poszanowanie książek.

 1. Książki należy szanować. 
 1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 2. Wypożyczonych książek i czasopism nie wolno niszczyć ( robić notatek, zaginać, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 3. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. 

     Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

 

Regulamin wypożyczenia darmowych podręczników uczniom Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi Szlacheckiej w roku szkolnym 2017/2018.

I. Przedmiot regulaminu.

1.  Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej oraz  podręczniki do klasy IV -VII są własnością
      szkoły i będą udostępniane  poprzez  bibliotekę  szkolną.  

2. Podręczniki i materiały edukacyjne, przekazane szkole w ramach dotacji Ministerstwa
     Edukacji Narodowej, mają być użytkowane przez okres 3 lat,  dlatego w szczególny sposób
     należy chronić je przed zagubieniem i zniszczeniem.

3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręcznikioraz przekazuje nieodpłatnie
     materiały   ćwiczeniowe, których uczniowie nie zwracają.

4. Dołączona do podręcznika  płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów
    edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.
    Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub
    materiałów  edukacyjnych.

II. Zasady korzystania i udostępniania darmowych podręczników.

1. Pierwsze, jak  i kolejne części podręczników, będą wypożyczane za pośrednictwem
     wychowawców  klas:  I, II i III oraz  nauczycieli danego przedmiotu  w klasach:  IV, V, VI
     i VII.  Każdemu  uczniowi zostaje przypisany  numer wypożyczonych podręczników.

2. O wypożyczeniu  kolejnej części  podręcznika decyduje wychowawca klas I, II i III oraz
     nauczyciele danego przedmiotu w klasach IV, V, VI, VII.  Uczeń zobowiązany jest wtedy
     oddać poprzednią część podręcznika wraz z  jego dodatkowym wyposażeniem ( płyty,
      mapy itp.).

3. Uczniowie, nieobecni  w szkole w dniu wypożyczenia/ oddawania  podręczników, będą
    zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do wychowawcy klasy / nauczyciela danego
    przedmiotu lub bezpośrednio do opiekuna biblioteki szkolnej.

4. Uczniowie zobowiązani są  do dbałości o podręczniki  (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).
     Zasady przekazuje  wychowawca klasy rodzicom na  zebraniu rodziców.


III. Odpowiedzialność za podręczniki.

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia
   wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,  nieujawnionych w chwili
    wypożyczenia.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników ( materiałów edukacyjnych ) przez
     ucznia,  rodzic jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z aktualną ceną podręcznika.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się: poplamienie,
     trwałe  zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne
     wady fizyczne,  które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów
     edukacyjnych i uniemożliwiają  pełne z nich korzystanie.

4. W przypadku , gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego,
     zobowiązany jest do  oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 
     podręczników i dodatkowych materiałów.

5. Rodzic/Opiekun prawny wypożyczającego  podpisuje   regulamin, czym poświadcza
     znajomość  i stosowanie   zasad niniejszego regulaminu.

Podstawa Prawna:

      Ustawa z dn.30 maja 2014r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz  niektórych innych
      ustaw Dz.U.z2014r.poz.811.